Тарифи

 

ЗА ТАКСИТЕ, УСЛУГИТЕ И РАЗХОДИТЕ СЪБИРАНИ ОТ „КРЕДИТО“ ЕООД ОТ КЛИЕНТИ НА ПРОДУКТИТЕ ОБЯВЕНИ НА

WWW.CREDITO.BG

 

1. Таксата за удължаване срока на връщане на кредита с 15 дни, съгласно чл. 28 от Индивидуален договор за потребителски кредит, в зависимост от сумата на неизплатената главница по Кредита за продукти по продуктова гама "Супер Експрес", е както следва:

Сума от

Сума до

Такса

0,01лв.

150,00лв.

19,93%

150,01лв.

350,00лв.

18,64%

350,01лв.

500,00лв.

18,00%

500,01лв.

700,00лв

17,36%

700,01лв.

800,00лв.

15,43%

 

2. Такса за предоговаряне на срока и начина на изплащане на влошени кредити: 30,00 лв.

3. Такса за рефинансиране на активни кредити по продуктова гама "Супер Експрес", след падежна дата, в зависимост от сумата на неизплатената главница, както следва:

Сума от

Сума до

Такса

0,01лв.

150,00лв.

19,93%

150,01лв.

350,00лв.

18,64%

350,01лв.

500,00лв.

18,00%

500,01лв.

700,00лв

17,36%

700,01лв.

800,00лв.

15,43%


 

4 . Такса за    издаване на удостоверение/референция независимо от адресата, целта и основанието: 15,00 лв.

5. Съгласно Индивидуален Договор за Потребителски Кредит, разходите за събиране на вземането при забава в плащането, на която и да е от вноските се изразяват в комисионни, адвокатски хонорари или разходи при ангажиране на човешки ресурс за извънсъдебно и съдебно събиране на вземането. Тези разходи не могат да бъдат прекомерни, съгласно изискванията, заложени в ЗЗП.
Настоящата тарифа е приета с решение на Управителя  на „Кредито“ ЕООД и влиза в сила от 01.09.2023.