Промоции

УСЛОВИЯ ПО ПРОМОЦИОНАЛНИ ОФЕРТИ ЗА КАМПАНИЯ „50% ОТСТЪПКА ОТ ЛИХВАТА“, ПРОВЕЖДАНА ОТ „КРЕДИТО“ ООД, ЗА ПЕРИОДА 19.05.2021Г. – 31.12.2021г.

 

Чл. 1. (1) Кампанията се организира и провежда от „КРЕДИТО“ ООД, ЕИК 204554530, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 51Г, офис 32, наричано за краткост Организатор.

(2) Условията на Кампанията са валидни за всички клиенти, избрали продукта „Супер“ за периода 19.05.2021г. – 31.12.2021г.

(3) Условията на Кампанията са налични на официалната  страница на Организатора на уеб адрес  www.credito.bg.

(4) Организаторът си запазва правото да изменя условията по кампанията, като изменението ще бъде публикувано своевременно на сайта.

(5) Решението за провеждане на Кампанията, съгласно настоящите условия е окончателно и задължително за Организатора и неговите представители.

Териториален обхват и продължителност на провеждане на Кампанията

Чл. 2. (1) Кампанията се провежда на територията на цялата страна.

(2) Периодът, в който всеки участник може да се възползва от Кампанията започва на 19.05.2021г. и приключва на 31.12.2021г., като 31.12.20201г. е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Кампанията и е обвързващ за Организатора.

Чл. 3 (1) Право на участие имат всички клиенти на дружеството, които са избрали продукта „Супер“ и са въвели валиден промо код в апликацията си, в посочения в Чл. 2 период.

(2) Клиентите на дължат каквито и да е допълнителни преки или косвени разходи във връзка с Кампанията.

Описание на Кампанията

Чл. 4. (1) Клиенти, сключили Договор за кредит за продукта „Супер“, през онлайн платформата на Кредитора и въвели валиден промо код в апликацията си, се възползват от 50% (петдесет процента) намаление от  лихвата по Кредита.

(2)Промоционалният лихвен процент е в размер на 22,05 % (двадесет и два, нула пет процента), а промоционалното ГПР е в размер на 22% (двадесет и два процента)

(3) Типичен пример за намаляване на лихвата по кредита при промоцията: Кредит в размер на 600 лева (шестстотин лева), за срок от шест месеца, погасяван на равни месечни вноски от по 112, 02 лева (сто и дванадесет лева и нула две стотинки) всяка, при фиксиран годишен лихвен процент от 40,1% (четиридесет цяло и един процента) и ГПР 48,36% (четиридесет и осем цяло и тридесет шест процента) и обща сума за връщане - 672,12 лева (шестстотин седемдесет и два лева и дванадесет стотинки).

Кредит в размер на 600 лева (шестстотин лева), за срок от шест месеца, погасяван на равни месечни вноски от по 105.93 лева (сто и пет лева и деветдесет и три стотинки) всяка, при фиксиран годишен лихвен процент от 22,05% (двадесет и две цяло и нула пет процента) и ГПР 22% (двадесет и два процента) и обща сума за връщане – 635,58 лева (шестстотин и тридесет и пет лева и петдесет и осем стотинки).

Политика за защита на личните данни

Чл.5 Настоящята Кампания се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016г., относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на  такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и Закона за защита на личните данни.

Публичност на Кампанията

Чл. 6. Настоящите Условия са публично оповестени и достъпни за целия период на Кампанията на интернет страницата на дружеството www.credito.bg , където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

Прекратяване на Кампанията

Чл. 7. (1) Кампанията може да се прекрати преди крайния срок за провеждането й при наличието на форсмажорни или други обстоятелства, които правят провеждането й невъзможно за Организатора, по причини, независещи от волята му.

(2)При наличие на обстоятелства по Ал. (1), Организаторът не носи отговорност за възстановяване на суми или плащания на каквито и да било суми като обезщетение или на друго основания, свързани с кампанията.

Съдебни спорове и приложимо законодателство

Чл. 8. (1) Всички спорове, които могат да възникнат между Организатора и Участниците в Кампанията се разрешават по между им, в дух на добронамереност и разбирателство.

(2) В случай, че възникне спор, който не може да бъде разрешен с преговори между страните, то той ще бъде разрешен от компетентния  български съд.

Заключителни разпоредби

Чл. 9. (1) Организаторът си запазва правото по негова оценка да допълва и изменя настоящите Условия, като за целта промените следва да бъдат обявени на сайта на дружеството.

(2)Всеки желаещ да участва в Кампанията, може да получи повече информация на националния телефон на Организатора 0700700 02.

Настоящите Условия са приети от Управителя на дружеството.

 

 

УСЛОВИЯ ПО ПРОМОЦИОНАЛНИ ОФЕРТИ ЗА КАМПАНИЯ0% лихва за първи кредит „Супер Експрес“, ПРОВЕЖДАНА ОТ „КРЕДИТО“ ООД, ЗА ПЕРИОДА 01.09.2021Г. – 31.12.2021г.

 

Чл. 1. (1) Кампанията се организира и провежда от „КРЕДИТО“ ООД, ЕИК 204554530, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 51Г, офис 32, наричано за краткост Организатор.

(2) Условията на Кампанията са валидни за всички клиенти, избрали продукта“Супер Експрес“ за периода 01.09.2021г. – 31.12.2021г.

(3) Условията на Кампанията са налични на официалната  страница на Организатора на уеб адрес  www.credito.bg.

(4) Организаторът си запазва правото да изменя условията по кампанията, като изменението ще бъде публикувано своевременно на сайта.

(5) Решението за провеждане на Кампанията, съгласно настоящите условия е окончателно и задължително за Организатора и неговите представители.

Териториален обхват и продължителност на провеждане на Кампанията

Чл. 2. (1) Кампанията се провежда на територията на цялата страна.

(2) Периодът, в който всеки участник може да се възползва от Кампанията започва на 01.09.2021г. и приключва на 31.12.2021г., като 31.12.2021г. е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Кампанията и е обвързващ за Организатора.

Чл. 3 (1) Право на участие имат всички клиенти на дружеството в посочения в Чл. 2 период, които за първи път сключват Договор за кредит за продукт “Супер Експрес“

(2) Клиентите на дължат каквито и да е допълнителни преки или косвени разходи във връзка с Кампанията.

Описание на Кампанията

Чл. 4. (1) Клиенти, сключили Договор за кредит за продукта „Супер Експрес“ през онлайн платформата на Кредитора, получават О% лихва; 0% ГПР, за всеки първи изтеглен кредит, в периода 01.09.2021г.-31.12.2021г.

(2) Типичен пример: Всеки клиент изтеглил за първи път кредит „Супер Експрес“ за  срока на промоцията, в размер на 100 лева (сто лева) за срок от 30 дни (тридесет дни) плюс допълнителни 15 дни (петнадесет дни) удължаване срока на договора, дължи обща сума за връщане в размер на 100 лева (сто лева), при фиксиран годишен лихвен процент от 0% (нула процента), ГПР 0% (нула процента). 

При всеки следващ кредит или кредит изтеглен след крайния срок на промоционалните условия за продукта „Супер Експрес“, клиентът дължи, както следва: За кредит от 100 лева (сто лева), за срок от 30 дни (тридесет дни) плюс допълнителни 15 дни (петнадесет дни) удължаване срока на договора, общо дължимата сума е в размер на 101,63 лева (сто и един лева и шестдесет и три стотинки), при фиксиран годишен лихвен процент от 39% (тридесет и девет процента), ГПР 48.21 % (четиридесет и осем цяло и двадесет и една стотни процента) и такса за удължаване на срока с 15 дни (петнадесет дни), съгласно Тарифите на „Кредито“ ООД в размер на 19,93 лева (деветнадесет лева и деветдесет и три стотинки).

Политика за защита на личните данни

Чл.5. Настоящята Кампания се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016г., относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на  такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и Закона за защита на личните данни.

Публичност на Кампанията

Чл. 6. Настоящите Условия са публично оповестени и достъпни за целия период на Кампанията на интернет страницата на дружеството www.credito.bg , където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

Прекратяване на Кампанията

Чл. 7. (1) Кампанията може да се прекрати преди крайния срок за провеждането й при наличието на форсмажорни или други обстоятелства, които правят провеждането й невъзможно за Организатора, по причини, независещи от волята му.

(2)При наличие на обстоятелства по Ал. (1), Организаторът не носи отговорност за възстановяване на суми или плащания на каквито и да било суми като обезщетение или на друго основания, свързани с кампанията.

Съдебни спорове и приложимо законодателство

Чл. 12. (1) Всички спорове, които могат да възникнат между Организатора и Участниците в Кампанията се разрешават по между им, в дух на добронамереност и разбирателство.

(2) В случай, че възникне спор, който не може да бъде разрешен с преговори между страните, то той ще бъде разрешен от компетентния  български съд.

Заключителни разпоредби

Чл. 13. (1) Организаторът си запазва правото по негова оценка да допълва и изменя настоящите Условия, като за целта промените следва да бъдат обявени на сайта на дружеството.

(2)Всеки желаещ да участва в Кампанията, може да получи повече информация на националния телефон на Организатора 0700 700 02.

 

Настоящите Условия са приети от Управителя на дружеството